Seniortandläkarföreningen i Göteborg är en ideell, fristående förening, vars medlemmar är legitimerade tandläkare, som fyllt 60 år. Styrelsen kan besluta om passivt medlemskap för personer, som ej är tandläkare.

Vid årsmötet, som äger rum varje år före mars månads utgång, väljs 5 av 10 styrelsemedlemmar för en period av 2 år. 2 valnämndsledamöter, 2 revisorer och 1 suppleant väljs varje år.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet under året. Den sammanträder i januari, maj och oktober och dessutom vid behov.

Föreningens verksamhet bekostas genom att samtliga medlemmar betalar en årsavgift, som fastställes på årsmötet, f.n. 175kr, och dels genom att alla deltagare betalar avgifter för de arrangemang, som man deltar i.

Föreningen bedriver även viss övrig verksamhet.