SENIORTANDLÄKARFÖRENINGEN SENT I GÖTEBORG
2019-05-27
§ 1 Föreningen skall heta Seniortandläkarföreningen SENT i GÖTEBORG.

§ 2 Medlemskap i föreningen vinnes genom beslut i styrelsen. Det kan erhållas av legitimerad tandläkare från det år han eller hon fyller 60 år. Make eller maka till medlem som avlidit äger rätt att, om han eller hon så önskar, ingå i föreningen som passiv medlem. Passivt medlemskap kan också genom beslut i styrelsen i särskilda fall erbjudas person med anknytning till tandläkaryrket. Passiv medlem äger ej rösträtt.

§ 3 Till hedersledamot kan föreningen på styrelsens förslag kalla den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens syften.

§ 4 Föreningens uppgift är att samla äldre tandläkare för gemensam angenäm samvaro.

§ 5 Årsmöte med föreningen hålles varje år före mars månads utgång å dag som styrelsen bestämmer. Vid force majeure” kan styrelsen besluta att skjuta upp årsmötet till en senare lämplig tidpunkt.Extra föreningssammanträde hålles, då styrelsen så finner erforderligt eller då skriftlig framställan härom till styrelsen ingivits av minst tjugo av föreningens medlemmar. Kallelse till årsmöte och extra sammanträde skall utgå minst fjorton dagar före sammanträdet.

§ 6 Vid årsmöte och extra sammanträde äger varje aktiv medlem en röst. Vid årsmöte och extra sammanträde förs protokoll, som justeras av ordföranden jämte två av mötet utsedda justeringsmän.

§ 7 Ledningen och förvaltningen av föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse, som årligen inför föreningen avger berättelse över sin verksamhet. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg och bestå av fem funktionärer: Ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare och it-ansvarig samt ytterligare fem ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsens ledamöter väljes av föreningen på ordinarie årsmöte för en period av två år. Valordningen är följande: Ordförande och skattmästare väljes varje udda år, sekreterare, klubbmästare och it-ansvarig varje jämnt år. Tre utav övriga ledamöter väljes varje udda år och två varje jämnt år. Avgår styrelseledamot eller annan förtroendeman under valperioden skall fyllnadsval ske vid närmast kommande föreningsmöte.

§ 8 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. Kallelse till sammanträde skall utgå minst två veckor före sammanträdet. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. För fattande av beslut krävs att minst fem av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 9 Varje medlem i föreningen betalar en medlemsavgift, vars storlek årsmötet beslutar.

§10 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsmöte två revisorer jämte en suppleant för ett år i sänder. Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

§11 För förberedande av föreningens val av styrelse och revisorer utser årsmötet en valnämnd bestående av två personer, varav en sammankallande, för en period avett år.

§12 För stadgeändring eller avgörande om föreningens upplösning fordras beslut på två på varandra följande sammanträden med minst en månads mellanrum. Ett av sammanträdena skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall på det sammanträde, som sist hålles, biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar tillfalla Odontologiska föreningen i Göteborg.